Polityka odpowiedzialnego biznesu

TOHO/Odpowiedzialna firma/Polityka odpowiedzialnego biznesu

TOHO Poland Sp. z o.o. działając na rynku międzynarodowym i dążąc do zaspokojenia oczekiwań nie tylko swoich klientów, ale także swoich partnerów, pracowników oraz lokalnej społeczności, w której działa deklaruje, że swoją działalność opiera na zasadach etyki biznesu, które opisane są w Kodeksie Etyki TOHO Poland Sp. z o.o.

Odpowiedzialność za dobre imię firmy TOHO Poland Sp z o.o. ciąży na wszystkich jej pracownikach i choć stopień tej odpowiedzialności może być różny, to od każdego pracownika oczekuje się uczciwego postępowania.

TOHO Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do przyczyniania się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju. Troska o środowisko naturalne i jego ochrona stanowią niezwykle istotne kwestie, dlatego też w firmie wdrożony i certyfikowany został System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, dla którego ustalane są cele i działania zmierzające do ich osiągnięcia.