TOHO Poland Sp. z o.o.

ul. Samorządowa 12, 26-601 Radom

(48) 385-51-00

TOHO Poland Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

KRS: 0000105992
NIP: 796-24-94-411
REGON: 672-805714
Kapitał zakładowy: 6 700 000 PLN wpłacony w całości