Polityka Prywatności

TOHO/Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

TOHO Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych, pracowników oraz kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Obowiązki i dane kontaktowe

W chwili udostępnienia nam Państwa danych osobowych ich Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest TOHO Poland Sp. z o. o. ul. Samorządowa 12, 26-601 Radom, Poland.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email: toho@toho.pl lub listownie pisząc na adres firmy.

 

2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów TOHO Poland Sp. z o.o. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:

– zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności lub w razie reklamacji) lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów z naszymi klientami, dostawcami i usługodawcami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;

– przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);

– zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

– angażowania usługodawców wspierających naszą działalność gospodarczą;

– prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;

– zapewnienia bezpieczeństwa zakładu (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

TOHO Poland Sp. z o.o.  wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Państwa pytania, wysłać oferty lub nawiązać współpracy w innym zakresie.

 

3. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy TOHO Poland Sp. z o.o., o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, księgowe, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

 

4. Prawa, które Państwu przysługują 

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego w pkt II. oraz prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

5. Poufność i przechowywanie danych  

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. W przypadku niewłaściwego przetwarzania danych lub zaistnienia takiej możliwości, natychmiast powiadomimy odpowiednie osoby, a także zbadamy przyczynę i będziemy zapobiegać powtórzeniu się takiego zdarzenia w dobrej wierze.

WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO KRAJU.